Pályázat kulturális esemény megvalósítására

Pályázat kulturális esemény megvalósítására

A Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány pályázatot hirdet kulturális esemény megvalósításának támogatására. A pályázat során sikeresen pályázó 500 000 Ft támogatáshoz jut kulturális esemény megvalósítására.

A pályázat célja
A Play Live Alapítvány a színvonalas élő zenei produkciók támogatása és népszerűsítése céljából született meg. Célunk egy olyan kulturális közeg patronálása mely nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít, mindezt természetesen a zenén keresztül.
Jelen pályázatunk is a fenti cél megvalósítását szolgálja. A beküldött pályázatokat alapítványunk bírálja el. Alapfeltétel, hogy a támogatott műsor kizárólag egy Magyarország területén megrendezésre kerülő koncert legyen. Figyelembe vesszük, hogy a támogatni kívánt műsornak, ki a célközönsége, mi az üzenete és megvalósítható és fenntartható-e? Pályázatunk szigorúan politika és marketing tevékenység mentes, az ilyen jellegű események tárgytalanok és nem vehetnek részt a pályázaton. Mind emellett szívesen látunk olyan pályaműveket melyek egyéni, de megvalósítható elképzeléseket tartalmaznak és egyeznek szervezetünk szellemiségével.
Sok sikert kívánunk minden résztvevőnek!

Pályázhatnak: Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, civil szervezetek, magyarországi székhelyű alapítványok, egyesületek, magyarországi természetes személy, egyéni vállalkozók

Igényelhető támogatás összege: Minimum 100 000 Ft – maximum 500 000 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. január 1.-2014. július 31.

Finanszírozás módja: előfinanszírozás

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kuratórium nem írja elő.

Az alábbi jogcímekre igényelhető a támogatás:
– előadói tiszteletdíj,
– szerzői jogdíj,
– terembérleti díj,
– utazási költség,
– szállásköltség,
– nyilvánosságot biztosító tevékenységek költsége

Pályázati feltételek
Egy pályázó több pályázatot is beadhat. Egy beadott pályázat egy nevezési díjat jelent, tehát ha a pályázó több pályázatot kíván beadni, ebben az esetben arányosan nő a nevezési díj összege is.

A pályázat benyújtásának módja
A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz a Pályázati Adatlap minden kérdésére választ adva, magánszemélyek esetében aláírással, vagy szervezetek, gazdasági társaságok esetében cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell a bírósági nyilvántartásba vételről szóló kivonatot és társasági szerződést vagy alapító okiratot, természetes személy esetén a személyigazolvány és lakcímkártya fénymásolatát. Továbbá csatolni kell a nevezési díj megfizetését igazoló dokumentumot.
A pályázatot postai és elektronikus példányban, e-mailen is el kell az Alapítvány számára juttatni. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről.
Postai úton: 1156 Budapest, Nyírpalota út 42. 2/6.
Elektronikusan: playlivealapitvany@gmail.com

A benyújtás határideje: 2013. november 15. 24:00
A határidőn túl nincs lehetőség pályázatot benyújtani.

Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 12 700 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Pályázni csak a nevezési díj egyidejűleg befizetésével lehet. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre.

Nevezési díj megfizetésének rendje:
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány 1010388104781200-01003006 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.
Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a “pályázat” jeligét.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a Play Live Alapítvány kuratóriuma a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőtől számított 30 napon belül elbírálja. A kuratórium döntéséről a pályázók a döntést követő legkésőbb 10 napon belül felhasználói fiókjukon keresztül értesítést kapnak.

Elbírálás szempontjai:
– a projekt mérete, hatóköre, nyilvánossága,
– a projekt művészi és technikai színvonala,
– a projekt szervezőinek és/vagy előadóinak korábbi tevékenysége.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
A projekt megvalósulásának ismertetését, az elért hallgatóság számát és összetételét, a szakmai visszhang mértékét, az események média megjelenését.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:
– az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,
– 100 000 Ft fölötti vásárlás esetén három árajánlatot szükséges kérni, és abból a legkedvezőbbet választani. Ha nem azt választja a pályázó, amely a legkisebb végösszeget tartalmazza, ebben az esetben indokolni szükséges, mi volt az oka a magasabb áru termék megvásárlásának,
– a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

A pályázat keretösszege 500 000 Ft. Amennyiben alapítványunk több pályamunkát is díjazásra érdemesnek ítél meg (maximálisan 5 pályázó), a keretösszeg a nyertesek között felosztásra kerül. A pályázaton elnyerhető maximum támogatás 500 000 Ft, a minimum pedig 100 000 Ft.

A kuratórium által támogatott pályázat megvalósítására, a Play Live Alapítvány a támogatottal Támogatási Szerződést köt, a támogatási döntéstől számított 30 munkanapon belül.

Érdeklődni lehet:playlivealapitvany@gmail.com
http://playlive.5mp.eu

Forrás: www.pafi.hu

0